Zápisnica

z II. Valného zhromaždenia  občianskeho združenia  Pre náš Tomášov (ďalej len „o.z.“), so sídlom Mlynská 19, Tomášov, 900 44, IČO : 42415411, registrovanej Ministerstvom vnútra SR dňa 23.12.2014.

Deň, hodina a miesto konania: 29.1.2016 o 18 hod., v priestoroch: Podnik u Halásza

Prítomní: viď príloha č.1 tejto zápisnice, Prezenčná listina

Zapísala: Ing. Silvia Bystrianová

PROGRAM:

1.       Otvorenie zasadnutia

2.       Schválenie programu o.z.

3.       Voľba návrhovej komisie, zapisovateľky a člena o.z. zodpovedného za vedenie o.z.

4.       Správy: účtovníčky, pokladníčky a kontrolórky

5.       Všeobecná správa predsedu o.z. o doterajšej činnosti

6.       Správy členov vyhodnocujúce jednotlivé akcie o.z. v priebehu rokov 2014 a 2015

7.       Schválenie zmeny v konaní štatutára o.z.

8.       Schválenie návrhu čestného členstva o.z.

9.       Schválenie členského a spôsob jeho výberu na rok 2016

10.   Plán aktivít na rok 2016

11.   Návrh na uznesenie

12.   Záver

Ad.1/ Zasadnutie otvoril podpredseda o.z. Mário Porubec , ktorý privítal všetkých prítomných a zároveň privítal aj čestného hosťa – starostu obce Tomášov Ing. Istvána Pomichala, PhD

Ad.2/ Mário Porubec oboznámil s programom o.z. , ktorý bol schválený všetkými prítomnými

Ad.3/ Návrhová komisia v zložení: K.Tóthová, M. Grožajová , H.Rušáková bola schválená všetkými prítomnými členmi. Zároveň bol vyslovený návrh na vytvorenie novej funkcie – archivár o.z. Prítomní navrhli vhodného kandidáta na funkciu archivára – členku o.z. H.Rušákovú. Nakoľko navrhnutá členka sa nezúčastnila zasadnutia, prítomní členovia sa dohodli, že tento návrh bude schválený súhlasným vyjadrením H.Rušákovej.

Ad.4/ Správu pokladníčky o pohyboch v pokladni za uplynulý rok a informáciu o aktuálnom stave pokladne predniesla pokladníčka E.Farbová. Zároveň  upozornila na možnosť zaplatiť v hotovosti blížiacu sa lyžovačku, ktorú organizuje o.z. vo februári t.r. Podľa vyjadrenia účtovníčky A.Hlbokej začne so spracovaním účtovníctva v najbližších dňoch. Následne sa bude môcť k hospodáreniu o.z. vyjadriť aj kontrolórka K.Hajasová po predložení účtovných dokladov účtovníčkou.

Ad.5/ Všeobecnú správu o doterajšej činnosti predniesla predsedníčka o.z. K.Tóthová.

Po prečítaní správy predsedníčky o.z. K.Tóthovej nasledoval príhovor starostu Ing. I.Pomichala, ktorý zároveň pozval členov o.z. na slávnostné na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tomášove.

Ad.6/ Správy členov o.z. boli prednesené nasledovne: Správa člena o.z. k Mikulášovi pri Malom Dunaji (správu pripravila Heňa Rušáková), z dôvodu jej neprítomnosti ju prečítal P.Lelkeš,   Správa člena o.z. k lyžovačke 2015 (Ľubka Schulzová),   Správa člena o.z. k participácii na upratovacom dni – marec 2015 (Oto Šátek),  Správa člena o.z. k nerealizovanej zábave Senzus 2015 (Mária Grožajová), Správa člena o.z. k Florbalovému turnaju 2015 (Laco Mókus ,  Správa člena o.z. k víťaznému projektu o.z. v súťaži SPPoločne o florbalový výstroj (Silvia Bystrianová),  Správa člena o.z. k zbierke šatstva pre chudobných na Slovensku  (Anka Múčková),   Správa člena o.z. k našej účasti na futbalovom turnaji NBT Lagúna cup 2015 (prosím doplniť meno),  Správa člena o.z. k našej participácii na Mikulášovi 2015 (Andrea Hlboká),   Správa člena o.z. k neuskutočnenému „Ježiškovmu sľubu“ 20.12.2015 na letisku (Mario Porubec) , Správa člena o.z. k participácii na akcii „Leto s rybou“ (Zolo Hajaš) nebola prednesená z dôvodu neprítomnosti Z.Hajaša.  Po každej správe bolo premietnuté krátke spomienkové video, ktoré zachytávalo najdôležitejšie momenty z akcie.

Ad.7/ Valné zhromaždenie schválilo zástupcu o.z. v konaní  registrácie do Zoznamu prijímateľov 2% na nasledujúce roky: ktorýkoľvek štatutár samostatne. Uznesenie je prílohou č. 2 tejto Zápisnice.

Ad.8/ Valné zhromaždenie schválilo návrh, ktorý sa týka možnosti prijať za člena o.z. formou „ čestného člena“

Ad.9/ Valné zhromaždenie schválilo výšku členského príspevku a spôsob jeho výberu na rok 2016, zostáva tak ako bolo v roku 2015, t.j. vo výške 1Eur/mesiac, spôsob výberu v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.

Ad.10/ Podpredsedníčka o.z. M.Grožajová oboznámila s plánom aktivít na rok 2016:

Január – valné zhromaždenie,    požiadavka na dotáciu od obce vo výške 1100 Eur, Február – víkendová lyžovačka, Marec až máj – príkrm zvierat, deň zeme, jarný výlet do Novej Lhoty, jún – opekačka pri Malom Dunaji, júl – program s deťmi,  tábor resp. iné podľa možností o.z., október – šarkaniáda, november – turnaj človeče nehnevaj sa, návšteva SND, december – vianočné prekvapenie.

Okrem týchto plánovaných aktivít bude v mesiaci jún florbalový turnaj ako aktivita spojená so slávnostným odovzdávaním zakúpenej florbalovej výstroje na základe získanej dotácie Projektu a v súlade  so Zmluvou s poskytovateľom finančného príspevku – s Nadáciou SPP.

Plán aktivít bude na základe požiadavky starostu predložený na obecný úrad za účelom zosúladenia aktivít obce a iných združení.

Ad./11 Podpredsedníčka o.z. M.Grožajová prečítala návrh na uznesenie, ktorý je prílohou č.2  tejto Zápisnice. Za jeho schválenie hlasovali všetci prítomní členovia o.z.

Ad.12/ Podpredseda Mário Porubec poďakoval všetkým prítomným za účasť a premietol spomienkové úsmevné video – poďakovanie Rómskych spoluobčanov o.z. Pre náš Tomášov za prinesené dary a šatstvo v rámci zbierky šatstva ako pomoc sociálne slabším spoluobčanom.

  Prílohy:          príloha č.1 – Prezenčná listina

                        Príloha č.2 – Uznesenie zo dňa 29.1.2016

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť