Valné zhromaždenie:  

 

      Prvé, ustanovujúce Valné zhromaždenie OZ Pre náš Tomášov sa konalo 18. januára 2015. Ponúkame zápisnicu k nahliadnutiu.

                                                                                               Zápisnica

 

z Riadneho valného zhromaždenia občianskeho združenia Pre náš Tomášov, so sídlom Mlynská 19 , Tomášov 900 44  IČO : 42415411 , registrovanej Ministerstvom vnútra SR dňa 23.12.2014.

 

Deň, hodina a miesto konania : 18.1.2015 o 18.00 hod ,v priestoroch : Podnik u Juhoša.

 

Prítomní členovia : viď príloha č.1 tejto zápisnice – Prezenčná listina, v počte hlasov 14..

 

Zapísala : Ing. Silvia Bystrianová

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie zasadnutia, voľba predsedu, podpredsedu, účtovníka, pokladníka a kontrolóra  občianskeho združenia
  2. Zhodnotenie uskutočnenej akcie - Mikuláš
  3. Oboznámenie s programom plánovaných akcií na 1. polrok 2015
  4. Oboznámenie o formálnych záležitostiach – bankový účet občianskeho združenia, výška členského príspevku, výhody členstva
  5. Hlasovanie o farbe loga a jeho schválenie
  6. Záver

 

Priebeh zasadnutia :

 

Ad 1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia občianskeho združenia (ďalej o.z.) otvoril  Mário Porubec, ktorý bol zvolený do funkcie podpredsedu o.z. Za predsedkyňu bola zvolená Katarína Tóthová, podpredsedovia Mgr. Mário Porubec a Ing. Mária Grožajová, účtovníčka – Andrea Hlboká, pokladníčka Eva Farbová, kontrolórka Katarína Hajasová.

 

Ad 2/ Prvá spoločná akcia – Mikuláš na vode sa uskutočnila 21.12.2014 v Tomášove a bola vyhodnotená ako úspešná.

Ad 3 / Podpredseda Mário Porubec informoval členov o plánovaných akciách na 1.polrok 2015 :Marec 2015 : Víkendová lyžovačka na Slovensku / Morave – v termíne 13 – 15.3.2015,  apríl 2015 : Florbalový turnaj o Zlatú vranu (telocvičňa)“, máj 2015 : Retro zábava „ Májový Oldies“

Ad 4 / Členské je 1 eur / mesiac. Každý, kto bude mať záujem stať sa členom o.z. Pre náš Tomášovje vítaný. Zaregistrovať sa bude môcť cez webové sídlo www.prenastomasov.sk, prípadne u pokladníčky pani Farbovej, u ktorej sa bude evidovať databáza členov. Členovia boli oboznámení o výhodách členstva združenia . V najbližších dňoch bude zriadený bankový účet o.z., tiež sa podá žiadosť o registráciu DIČ a žiadosť o finančný príspevok pre o.z. od obecného úradu Tomášov.

Ad 5/ Vykonalo sa hlasovanie o farebnom návrhu loga. Z predložených 4 návrhov bolo odhlasované nasledovne: návrh č.1 – 9 hlasov, návrh č. 2 – 0 hlasov, návrh č. 3 – 5 hlasov, návrh č. 4 – 0 hlasov. Väčšina hlasov rozhodla, že o.z. bude používať logo č.1 – čierna vrana na žlto-bielom farebnom podklade.

Ad 6/ Podpredseda Mário Porubec poďakoval členom za účasť a navrhol predbežný termín ďalšieho stretnutia členov na február 2015– priebežne sa upresní podľa potreby organizácie nasledujúcej akcie – Víkendová lyžovačka.

V Tomášove, dňa 18.1.2015

 

Prítomní : Prezenčná listina k nahliadnutiu u podpredsedu o.z. Maria Porubca