Tu si môžete pozrieť naše stanovy, z ktorých sa dozviete bližšie aj to, aké sú naše ciele.

 

 

Stanovy zakladajúceho sa združenia

 

I.

Názov a sídlo

Názov združenia: „Pre náš Tomášov“

 

Sídlo združenia:     Mlynská 19, Tomášov, 900 44

II.

Ciele

            Cieľom občianskeho združenia je organizácia kultúrnych, športových, náučných, jednorazových, či pravidelných podujatí predovšetkým pre občanov obce Tomášov. Združenie sa bude orientovať na všetky vekové skupiny so zvýšeným zameraním na deti a mládež. Združenie plánuje organizovaťi letné detské, či seniorské tábory, lyžiarske tábory, výlety, poznávacie akcie, vzdelávacie podujatia. Rovnako sa združenie chce zamerať i na organizovanie dobročinných plesov, športových súťaží a charitatívnych podujatí. Hlavným cieľom je spestrenie života obyvateľov obce.

 

III.

Členstvo

- členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR),

- podľa § 2 ods. 2 cit. zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby,

- členstvo v združení vzniká prijatím člena na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

 

Práva člena

- podieľať sa na činnosti združenia,

- voliťa byť volený do orgánov združenia,

- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

 

Povinnosti člena

- dodržiavať stanovy združenia,

- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

- platiť členské príspevky,

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

Zánik členstva

- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

- zánikom združenia,

- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje Výkonný výbor. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

IV.

Orgány združenia

 

1. najvyšší orgán – Valné zhromaždenie

2. výkonný orgán - výkonný výbor

3. štatutárne orgány (predseda, 2 podpredsedovia)

4. kontrolný orgán - revízor

 

K bodu 1) Najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov

- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo

   dobrovoľným rozpustením,

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

- volí a odvoláva členov výkonného orgánu; predsedu združenia a podpredsedov

- schvaľuje prijatie nových členov

K bodu 2) Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,

- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné

   materiály na tieto rokovania.

K bodu 3) Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a dvaja podpredsedovia.

Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas a podpis aspoň  dvoch členov

   výkonného výboru.

K bodu 4) Kontrolným orgánom je revízor, ktorý -

- za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,

- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje

   opatrenia na ich odstránenie,

- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 

Spôsob ustanovenia orgánov

 

            Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie je utvorený zo všetkých členov združenia.

            Výkonný výbor vznikne hlasovaním na prvom Valnom zhromaždení, ktoré sa zvolá minimálne 15 dní po registrácii na MV SR. Hlasovaním sa zvolí predseda a dvaja podpredsedovia.

            Kontrolný orgán zvolí valné zhromaždenie na prvom stretnutí.

          

V.

Hospodárenie združenia

 

Združenie musí hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, svoje aktivity bude pokrývať členskými príspevkami a sponzorskými príspevkami. O hospodárenie sa bude starať ekonóm združenia, ktorého si zvolí Výkonný výbor. Na Valnom zhromaždení poskytne celoročnú bilanciu finančných aktivít.

 

Zásady hospodárenia

 

-         hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,

-         združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,

-         zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,

-         výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

VI.

Zánik združenia

 

            Združenie môže dobrovoľne zaniknúť odhlasovaním na Valnom zhromaždení s cieľom ukončenia či naplnenia svojej činnosti.

            Zánik združenia môže spôsobiť spontánny pokles členskej základne pod hranicu troch členov.

            Združenie môže zaniknúť zlúčením s iným subjektom po odhlasovaní na Valnom zhromaždení.

            Združenie môže zaniknúť právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

V prípade dobrovoľného zániku, určí Valné zhromaždenie likvidátora. Ten najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

VII.

Záverečné ustanovenie

 

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť