Valné zhromaždenie OZ „Pre náš Tomášov“

POZVÁNKA

 

Program Valného zhromaždenia

Dátum: 31. 3. 2022 o 18:00 (štvrtok)

Miesto:  DK Tomášov – malá sála

Program:

 1. Otvorenie VZ „PNT“
 2. Voľba člena OZ zodpovedného za vedenie VZ a zapisovateľky
 3. Voľba návrhovej komisie, c) mandátovej, d) volebnej, e) overovateľa zápisnice
 4. Schválenie programu VZ „PNT“
 5. Správa pokladníčky a účtovníčky, rozpočet k r. 2021 a návrh na rok 2022
 6. Správa revízora
 7. Schválenie členského a spôsob jeho výberu na rok 2023
 8. Voľba podpredsedu OZ PNT
 9. Voľba revízora OZ PNT
 10. Schválenie dodatku pri prolongovaní žiadosti o 2% z dani na Not.úradoch platné do roku 2025
 11. Všeobecná správa predsedu OZ o doterajšej činnosti v r. 2021 a účastiach na akciách
 12. Správa člena OZ k výletom v r. 2021 a dobrovoľnej činnosti
 13. Plán akcií na rok 2024
 14. Plánujeme florbal, čarovné Vianoce a okúzľujúci Silvester na rok 2022 a 2023 ?
 15. Rôzne
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver + spoločné posedenie

 

Prosíme členov OZ, ak by mal niekto príznaky choroby, aby sa po zvážení všetkých okolností VZ nezúčastnil.

V tom prípade je potrebné splnomocnenie, ktoré sa bude nachádzať v cafe Lagúna, treba  podpísať a odovzdať P. Lelkesovi. V prípade, ak by sa VZ nekonalo z iných vážnych dôvodov, oznámenie bude preposlané cez internet.

 

Všetkých členov srdečne pozývame !!!!

 

Tomášov 6. 3. 2022

 

 

Oznamujeme všetkým členom, ale aj občanom Tomášova, že dňa 31. 3. 2022 v doobedňajších hodinách bude v DK Tomášov akcia, kde sa bude konať dobrovoľný odber krvi!!!

OZ Tomášov bude mať VZ o 18:00 hod.