Milí priatelia, naše Valné zhromaždenie za rok 2019 sa konečne uskutočnilo, hoci v netradičnom formáte. Všetkým ďakujeme, za Vaše splnomocnenia k hlasovaniu, čo pomohlo splniť si formálnu povinnosť, aby sme mohli podnikať následné právne kroky k našim žiadostiam voči rôznym štátnym inštitúciám. Aby ste boli všetci riadne informovaní, pripájame aj uznesenie z VZ. A tešíme sa na skoré videnie, predovšetkým prajeme veľa pevného zdravia. OZ "Pre náš Tomášov"

 

Uznesenie

Z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Pre náš Tomášov,

 konaného dňa 17. 11. 2020 v Tomášove

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Pre náš Tomášov (ďalej len združenie) na svojom zasadnutí konanom dňa 17. 11. 2020 prijalo nasledovné uznesenie.

I.  Valné zhromaždenie  schvaľuje

a) program rokovania  Valného zhromaždenia združenia

b) otvorenie zasadnutia a vedenie zasadnutia: M. Porubec

c) určenie zapisovateľa : H. Rušáková, overovateľa zápisnice: E. Farbová

d) voľbu členov návrhovej komisie v zložení  P. Lelkes, Ľ. Schulzová, M. Grožajová a mandátovej komisie v zložení M. Porubec, E. Farbová

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

II. Valné zhromaždenie

  1. Berie na vedomie

Správu mandátovej komisie:

Počet platných členov .........................65

Prítomní................................................6 členovia

Splnomocnenia v počte......................... 36

Vzhľadom k tomu, že je spolu so splnomocneniami  nadpolovičná väčšina členov OZ,

VZ môže pokračovať  v prerokovávaní  programu podľa pozvánky

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

III. Valné zhromaždenie združenia

schvaľuje

  1. ročné členské vo výške 12 EUR/rok s tým, že zľavy na akciách organizovaných združením je možné si uplatniť len po zaplatení plnej sumy členského a suma členského 12 EUR/za rok ostáva nemenná

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

IV. Valné zhromaždenie združenia

schvaľuje

  1. plán akcií na rok 2021,2022 s tým, že je možnosť určitej zmeny, vzhľadom na rôzne iné okolnosti.

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

V. Valné zhromaždenie schvaľuje

a) rozpočet na rok 2020 s úpravami

b) správu o hospodárení za rok 2019

c) H. Rušákovú za novú (pokladníčku a účtovníčku) ekonómku

 

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

 

VI. Valné zhromaždenie berie na vedomie

  1. správu revízora

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

VII. Valné zhromaždenie poveruje

  1. Ing. Máriu Grožajovú k vybavovaniu na úkony na Notárskom úrade vo veci prijímania 2% -ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2020

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

VIII. Valné zhromaždenie berie na vedomie

  1. Správy členov OZ

 

- lyžovačka 2019

- Florbalový turnaj 2019

- detská cyklistika zo dňa  8. 6. 2019

- výlet v aug. 2019 

-  zbierka šatstva pre chudobných na Slovensku  v r. 2019

- Vianočné prekvapenie 2019

-  silvestrovská zábava 2019 

- všeobecnú správu o činnosti OZ spolu s akciami, ktoré neorganizovalo OZ PNT

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

 

.....................................................................                       ........................................................................

                       Ing. Mária Grožajová                                                Mgr. Mario Porubec